By Now

ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התקשורת משפיעה מאוד על דפוסי התרבות והאישיות, אך להשפעה זו, לא תמיד יש השלכות חיוביות על קהל היעד.

ברצוננו לשפר את חייהם של הציבור בישראל באמצעות תקשורת אחראית ואמינה

התועלת הכלכלית באימוץ קוד אתי בפרסום

כללי הקוד האתי בפרסום