By Now

אתיקה מקצועית היא אוסף כללים מנחים וקוד התנהגותי שמקובל ומוכר מאוד במקצועות ותחומי עיסוק שונים והמודעות אליו פחות גבוהה בתחומים אחרים.

 

המודעות לאתיקה מקצועית ואתיקה בעסקים בארץ נחשבת נמוכה ביחס למדינות המערב והטמעת קוד אתי בקרב עסקים קטנים ובינוניים נמוכה עד מאוד ופעמים רבות לא קיימת כלל.

לעומת זאת יש מקצועות וארגונים הפועלים בתחומים, בהם קיימת מודעות גבוהה יותר והטמעה של קוד אתי וקוד מקצועי בפעילות.

בין מקצועות אלו נמצא את תחומי ההוראה וחינוך, הרפואה והטיפול, המשפט ועריכת הדין, ארגוני ניהול ועוד,

יחד עם זאת אנו עדים, לפשיטת רגל כללית כמעט עד לחשד לעבירות על החוק אפילו מצד מוסדות רפואה, חינוך וממשל בעולם ובארץ במסגרת הטיפול במגיפת הקורונה.

כללי האתיקה מקצועית

שמירה על כבוד המקצוע,

בקיאות ומיומנויות מקצועיות,

נאמנות ללקוחותיו,

אמת ואתיקה בפרסום,

איסור שידול לקבלת עבודה,

שמירת סודיות מקצועית,

ניהול ארכיון לשמירת מסמכים,

שקיפות

ומגבלות נוספות.